Sam killing it on behalf of Nozbone Skateshop. Check it!