Videos

T O R I O T O K O ” TokyoStory “

Check out ” TokyoStory “, the Toriotoko crew’s latest edit:http://www.youtube.com/watch?v=F_KfGfQlrI4

EDITED & FILMED : TOSHIBA MITSUKO
STARRING : TOKUYAMA FUTOSHI , ZAMA SHOGO , TAKANO FUTOSHI , OHARA YUICHI ,MURAOKA HIROKI , RIN HUTCHESON , KUDO YUZO , KANEKO JIRO , SAKAI TEPPEI , OKUMURA AKIRA , YAGI KENSHIRO , MURAI DAISUKE , HIROSE YUKI , IZAWA SAHO , DESHI , NOHARA SHINYA

 

Share